کلینیک برق ساختمان (مشتاقی) > فروشگاه اصلی
دتکتور حرارتی زیتکس 720
دتکتور دودی زیتکس 820
دتکتور حرارتی زیتکس 717
دتکتور دودری زیتکس 817
دتکتور حراراتی زیتکس 715
دتکتور دودی زیتکس 815
دتکتور ترکیبی دود و حرارت زیتکس 1020
دتکتور حرارتی افزایشی زیتکس 717
دتکتور حرارتی افزایش زیتکس 715
دتکتور گازی زیتکس 915
دتکتور ترکیبی گاز و حرارت زیتکس 918
دتکتور حرارتی زتا
دتکتور شعله زتا
دتکتور ترکیبی زتا
دتکتور حرارتی زتا
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷